Hướng dẫn làm phần IELTS Writing Task 2 với Model Essay topic Education

Hướng dẫn kỹ thuật viết bài Model Essay Education có minh họa và ví dụ cụ thể giúp bạn hiểu được phương pháp để triển khai ý và viết thành một bài luận essay hay.

Câu hỏi IELTS Writing Task 2: For school children, their teachers have more influence on their intelligence and social development than their parents. To what extent do you agree or disagree?

1 Phân tích chủ đề:

  • Đây là loại đề: agree/disagree
  • Quan điểm luận bàn: giáo viên ở trường có ảnh hưởng lớn hơn so với bố mẹ đối với việc phát triển trí thông minh & sự/kỹ năng giao tiếp xã hội cho trẻ

2 Triển khai ý tưởng:

Nếu đồng ý - agree: 

School teachers have more influence than parents on account of the following:
(giáo viên ở trường có ảnh hưởng lớn hơn so với cha mẹ, bởi những điểm sau)

+ school teachers are formally trained to help children develop their intelligence using a modern approach => involving many different types of intelligence, including emotional intelligence
(giáo viên được đào tạo bài bản để giúp trẻ phát triển trí thông minh theo cách tiếp cận hiện đại => liên quan đến nhiều loại thông minh khác nhau, trong đó có thông minh xúc cảm)

+ teachers constantly provide children with information & knowledge => helping children become increasingly intelligent
(giáo viên liên tục cung cấp thông tin & trao truyền tri thức => giúp trẻ càng ngày càng thông minh)

+ teachers help children gain various skills through practice => developing their brain positively => children become increasingly intelligent
[giáo viên giúp trẻ rèn luyện nhiều kỹ năng => phát triển não của trẻ theo hướng tích cực => trẻ càng lúc càng thông minh]

+ teachers help children interact with more people => developing their socialzing skills better
[giáo viên giúp trẻ tương tác với nhiều người hơn => phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội tốt hơn]

Nếu không đồng ý - disagree:

Parents have more influence than school teachers on account of the following: 
[Cha mẹ có ảnh hưởng lớn hơn so với giáo viên ở trường, bởi những điểm sau]

+ parents know exactly what intelligence their children are born with => invest a lot in that direction => help their children grow more intelligent
[cha mẹ hiểu rõ con mình thông minh về phương diện nào => đầu tư nhiều về phương diện đó => khiến trẻ càng thông minh hơn]

+ parents know exactly what their children's personality is => choose a suitable environment for them to develop their socializing skills
[cha mẹ biết rõ tính cách của con mình => chọn môi trường phù hợp cho con phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội]

Note: Có thể chọn 1 trong những hướng sau
(1) Agree 100% 
(2) Disagree 100%
(3) Agree more than disagree (Không đồng ý một vài điểm nhưng nghiêng về đồng ý nhiều hơn)
(4) Disagree more than agree (Có đồng ý một vài điểm nhưng nghiêng về không đồng ý nhiều hơn)
--------------------------------

3 Model Essay topic education band 8.0

(264 words)

School teachers are commonly believed to play a more influential role than parents in how intelligent children become and how they develop socially. This belief is, in actual fact, quite convincing.

Admittedly, there are some people who might believe that parental influence on children's smartness is essential. This is understandable in that parents normally know their kids better than anyone else and easily facilitate various conditions for them to develop their intelligence.

However, it is unquestionably clear that school teachers play a pivotal role in children's development in terms of intelligence and social interaction. Firstly, without schooling, a kid could not become knowledgeable in the strictest sense of the term. Teachers in the school context would turn even the most retarded student in the world into a knowledgeable one, contributing significantly to the modern concept of the so-called "multiple intelligences." Secondly, it is teachers that are able to provide children with a wide range of skills through repeated practice. Learning each and every new skill will help make the brain better developed, resulting in higher intelligence. Last but not least, a school is far better than a home when social encounters are considered. Going to school, children have chances to interact with their teachers, their friends and others on a daily basis, thereby easily building up and expanding their social relationships. A school is like a small society.

In conclusion, for the reasons mentioned above - knowledge, skills, and social encounters, it is indisputable that parents cannot be compared with school teachers when it comes to the development of children's smartness and social relationships.


---------------------------------

Một số từ vựng:

- intelligence: smartness / cleverness / shrewdness / quick-mindedness / quick-wittedness: sự thông minh

- to facilitate X: to make X easier: làm cho X dễ dàng hơn / thuận lợi hơn

- unquestionably clear: undoubtedly clear / indisputably clear / undeniably clear / crystally clear / crystal-clear: cực rõ

- to play a pivotal/crucial/vital/essential role: đóng vai trò then chốt

- multiple intelligences: thông minh về nhiều phương diện / xét từ nhiều góc độ

Cấu trúc ngữ pháp:

- School teachers are commonly believed to play a certain role in how intelligent children become
= It is commonly believed that school teachers play a certain role in children's intelligence
(Thiên hạ thường cho rằng giáo viên ở trường đóng 1 vai trò nhất định trong việc phát triển trí thông minh cho trẻ)

- parental influence/effect/impact on = parents' influence/effect/impact on
(tác động của phụ huynh đối với)

- X cannot be compared with Y = X cannot stand/bear any comparison with Y
(X không thể nào so với Y)

Figures of speech:

A school is like a small society => simile (phép tỷ giảo / so sánh tường minh)
A school is a small society => metaphor (phép ẩn dụ / so sánh ngầm)
Hướng dẫn làm phần IELTS Writing Task 2 với Model Essay topic Education Hướng dẫn làm phần IELTS Writing Task 2 với Model Essay topic Education Reviewed by Hưng KTDC on tháng 9 11, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.